1.อาจารย์ประจำ
ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
1. ดร. สว่าง ภู่พัฒนาวิบูลย์ - กศ.บ. ( ชีววิทยา ) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
- กศ.ม. ( ชีววิทยา ) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
- Ed.D ( Curriculum + Instruction ) lllinois State   University
2. ดร. ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ - ศศ.บ. ( รัฐศาสตร์ / การปกครอง )  
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กศ.ม. ( การสอนสังคมศึกษา ) มศว. มหาสารคราม
- ค.ด.( หลักสูตรและการสอน ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร. อดุลย์ วังศรีคูณ - กศ.บ.( คณิต - อังกฤษ ) มศว.พิษณุโลก
- ศษ.บ. ( การบริหารการศึกษา )
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศษ.ม. ( หลักสูตรและการสอน ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ค.ด. ( พัฒนศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ดร. ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ - กศ.บ. ( เคมี - ชีววิทยา ) มศว. พิษณุโลก
- กศ.ม. ( การบริหารการศึกษา ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ค.ด. ( พัฒนศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ดร. สุขแก้ว คำสอน - กศ.บ. ( คณิตศาสตร์ ) มศว. พิษณุโลก
- ค.ม. ( การวัดผล ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กศ.ด. ( การทดสอบและวัดผลการศึกษา ) มศว.
  ประสานมิตร
6. รศ. วิราพร พงศ์อาจารย์ - กศ.บ. ( คณิตศาสตร์ ) วศ. ประสานมิตร
- กศ.ม. ( วัดผลการศึกษา ) วศ. ประสานมิตร
7. รศ. บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ - กศ.บ. ( คณิตศาสตร์ ) วศ. บางแสน
- กศ.ม. ( วัดผลการศึกษา ) วศ. ประสานมิตร
  Cert in Classroom Testing & Measurement
   in Secondary Science
8. รศ. รัตนพร บ่อคำ - กศ.บ. ( คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 ) วศ. ปทุมวัน
- วท.ม. ( การสอนคณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. รศ. ฤดีวรรณ บุญยะรัตน์ - กศ.บ. ( เคมี ) วศ.ประสานมิตร
- วท.ม. ( การสอนเคมี ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. ผศ. จุมพต ขำวีระ - กศ.บ. ( คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์ ) วศ. พิษณุโลก
- ศศ.ม. ( การสอนคณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. ผศ. สายใจ ช้างฉัตร - กศ.บ. ( ภาษาอังกฤษ ) วศ. บางแสน
- M.S in Ed. ( Curriculum & Instruction )
   University of Kansas U.S.A.
12. ผศ. อรอนงค์ อิงคะสุวณิชย์ - กศ.บ. ( ภาษาไทย ) วศ. ประสานมิตร
- ค.ม. ( ริเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร )
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13. ผศ. อภิวันท์ ชาญวิชัย - กศ.บ. ( ภาษาไทย ) มศว. ประสานมิตร
- ค.ม. ( การอุดมศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. ผศ. มงคล ภูวิภิรมณ์ - กศ.บ. ( ประวัติศษสตร์ ) วศ. พิษณุโลก
- กศ.ม. ( การสอนสังคมศึกษา ) มศว. มหาสารคาม
15. ผศ. ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ - ค.บ. ( เทคโนโลยีทางการศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.ม. ( หลักสูตรและการสอน ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. ผศ. สุรีย์ ไวยกุฬา - กศ.บ. ( ภาษาไทย ) มศว. ประสานมิตร
- ศษ.ม. ( การสอนภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17. ผศ. เสน่หา บุณยรักษ์ - กศ.บ. ( ภาษาไทย เกียรตินิยม )
   วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
- ค.ม. ( การสอนภาษาไทย ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. ผศ. ดนยา วงศ์ธนะชัย - กศ.บ. ( ภาษาไทย ) วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
- ศศ.ม. ( การสอนภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19. ผศ. อรุณี คล้ายแท้ - กศ.บ. ( ฟิสิกส์ - คณิต เกียรตินิยมอันดับ 2 )
 วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
- ศศ.ม. ( การสอนวิทยาศาสตร์ ) มหาเกษตรศาสตร์
20. ผศ. ชัยวัฒน์ สุขดี - กศ.บ. ( เคมี ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. ( การสอนเคมี ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Certi. In Food Processing ( CANADA )
 
2.อาจารย์พิเศษ
ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
1. ผศ.ดร. สมยศ ชิดมงคล - ค.บ. ( คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. ( ฟิสิกส์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ด. ( หลักสูตรและการสอน ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร. วารีรัตน์ แก้วอุไร - กศ.บ. ( วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ )มศว. พิษณุโลก
- ศษ.ม. ( วิทยาศาสตร์ศึกษา ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ค.ด. ( หลักสูตรและการสอน ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผศ.ดร. ชนาธิป พรกุล - ค.บ. ( การมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ม. ( การสอนภาษาอังกฤษ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ด. ( หลักสูตรและการสอน ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผศ.ดร. เราขา อรัญวงศ์ - ค.บ. ( การสอนชีววิทยา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ม. ( การศึกษาวิทยาศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ด. ( หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ดร. อรวรรณ ณรงค์สรศักดิ์ - ค.บ. ( คณิตศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย
- ค.ม. ( การประถมศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ด. ( หลักสูตรและการสอน ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล - กศ.บ. ( ภาษาไทย ) มศว. บางเขน
- ศศ.ม. ( ศึกษาศาสตร์ - การสอน )มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์
- ค.ด. ( หลักสูตรและการสอน ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ดร. เพลินตา พรหมบัวศรี - พย.บ. ( พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ) วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ฯ
- วท.ม. ( วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ค.ด. ( หลักสูตรและการสอน )จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ดร. ปัญญธร ชัชรัตน์ - พย.บ. ( พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ) วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ฯ
- พย.ม. ( พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ค.ด. ( หลักสูตรและการสอน )จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ดร. ไชยรัตน์ ปราณี - นบ. ( นิติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ค.บ. ( สังคมศึกษา ) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- กศ.ม. ( การสอนสังคมศึกษา ) มศว. ประสานมิตร
- กศ.ด. ( วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ) มศว. ประสานมิตร
10. ผศ. สวัสดิ์ จิตต์จนะ - กศ.บ. ( คณิตศาสตร์ ) วศ. ประสานมิตร
- คม. ( นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร )จุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัย